Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Programı’nın yapısı nasıldır?

Amaçlarını gerçekleştirmek için Erasmus+ programı aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmektedir:

Ana eylem 1 – Bireylerin Hareketliliği

Bu ana eylem aşağıdaki faaliyetleri destekler:

Öğrenci ve personel hareketliliği: Öğrenciler, stajyerler, genç insanlar, gönüllüler, profesörler, eğitmenler, gençlik çalışanları ve öğretim kurumları ile sivil toplum örgütü çalışanlarına başka bir ülkede eğitim/öğrenim ve/veya profesyonel deneyim şansı sunar.

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri: Dünyanın her yerinden yüksek lisans öğrencilerine yükseköğrenim kurumları konsorsiyumlarınca sunulan tam burslu, yüksek seviyeli birleşik uluslararası öğrenim programlarıdır.

Erasmus+ Yüksek Lisans Kredileri: Program ülkelerinden yüksek öğrenim öğrencileri yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak için program destekli kredi almak için başvurabilirler. Programa başvurabilmek için öğrencilerin ulusal bankalar ve öğrenciler kredi ajanslarına başvurması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için “Öğrenci” ve “Personel” Hareketliliği bölümlerine bakınız.

Ana eylem 2 – Yenilik ve iyi uygulamarın değişimi için iş birliği

Bu Ana Eylem aşağıdaki faaliyetleri destekler:

Ulusötesi Stratejik Ortaklıklar ile  bir ya da daha fazla eğitim ve gençlik alanını ele alan inisiyatifler geliştirmeyi eğitim, öğretim gençlik ya da diğer ilgili alanlara dahil olan farklı kuruluşlar arasında deneyim alışverişi ve yenilikçiliği teşvik etmeyi amaçlanmıştır.

İnovasyon, girişimcilik, yaratıcılık, istihdam edilebilirlik, bilgi alışverişi ve/veya multidisipliner eğitim ve öğretimi teşvik etmeyi amaçlayan yükseköğrenim kurumları ve işletmeler arasındaki bilgi ittifakları; sektör becerileri ittifakları, belirli bir ekonomik sektördeki eğilimlerin kanıtlarına dayalı olarak bir veya daha fazla profesyonel alanda ortaya konması gereken becerilere dayalı ortak mesleki eğitim müfredatlarının, programlarının ve öğretim ve eğitim metodolojilerinin tasarımını ve sunumunu destekler.

Yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile iş birliğini destekleyen kapasite geliştirme projeleri, modernizasyon ve uluslararasılaşma sürecinde kurumları/kuruluşları ve sistemleri desteklemeyi hedeflemektedir. Bazı kapasite geliştirme projeleri, projenin amaçlarına katkıda bulundukları sürece desteklenmektedir.

IT destek platformları (Twinning, Okul Eğitimi Ağ Geçidi, Avrupa Yetişkin Eğitimi Platformu (EPALE) ve Avrupa Gençlik Portalı gibi) sanal iş birliği alanları, fırsat veritabanları, öğretmenler için uygulama ve diğer servis toplulukları, okul ve yetişkin eğitimi alanları ile Avrupa içerisinde ve ötesinde faaliyet gösteren genç insanlar, gönüllüler ve gençlik çalışanları eğitmenleri ve uygulayıcıları için çevrimiçi hizmetler sunar.

Daha fazla bilgi için “Projeler” bölümüne bakınız.

Ana eylem 3 – Politika reformuna destek

Bu Ana Eylem aşağıdaki faaliyetleri destekler:

Öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında, özellikle akademik ağlarla iş birliğini de içeren ülke spesifik ve tematik analiz alanında, kanıta dayalı politika yapımı ve gözlemi için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında açık koordinasyon yöntemleri aracılığıyla akran eğitimi ve akran değerlendirmelerini destekler.

Politika inovasyonuna yönelik inisiyatifler, paydaşlar arasında yenilikçi politika geliştirilmesini teşvik etmek ve kamu yetkililerinin, yenilikçi değerlendirme politikalarının etkin değerlendirme yöntemlerini temel alan saha denemeleri yoluyla test etmelerini sağlamak için; şeffaflık ile becerilerin ve niteliklerin tanınmasının yanı sıra kredilerin transferi, kalite güvencesini teşvik etmek, yaygın ve gayri resmi öğrenmenin, beceri yönetiminin ve rehberliğinin onaylanmasını destekler. Bu Eylem aynı zamanda, Avrupa çapında değişimleri, vatandaşların öğrenme ve çalışma hareketliliğini ve farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasında esnek öğrenme yollarının geliştirilmesini kolaylaştıran ağların desteklenmesini de içermektedir.

Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politikaların etkisini ve katma değerini güçlendirmek için, oldukça tanınmış uzmanlık ve analitik kapasite (OECD ve Avrupa Konseyi gibi) ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; Avrupa 2020, eğitim ve öğretim 2020, Avrupa Gençlik Stratejisi ve Avrupa eğitiminin dış boyutu ile eğitim ve gençlik politikaları başta olmak üzere Avrupa politika gündemleri hakkında farkındalığı artırmak için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında kamu otoriteleri, sağlayıcılar ve paydaşların yer aldığı paydaş diyaloğu, politikası ve program tanıtımı bu faaliyetler program sonuçlarının kullanılarak ve elle tutulur etki yaratarak paydaşların aktif olarak politikaları uygulamasını sağlayacak kapasitelerini artırabilmeleri için temel teşkil etmektedir.

Daha fazla bilgi için “Projeler” bölümüne bakınız.

Jean Monnet eylemleri

Jean Monnet Eylemleri aşağıdaki faaliyetleri destekleyecektir:

Jean Monnet Akademik Modülleri (öğretme ve araştırma)
Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma)
Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma)
Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği
Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışmaları)
Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları)

Daha fazla bilgi için “Projeler” bölümüne bakınız.

Spor

Spor Desteklerinin genel amacı; Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Aşağıda yer alan spor faaliyetleri Erasmus+ Programı kapsamında desteklenebilecektir:

Spor ile ilgili alanlardaki İş birliği Ortaklıkları: Spor ile ilgili alanlardaki İş birliği Ortaklıkları’na, program ülkesinden tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir. En az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kuruluş projede yer almalıdır. Proje süresi 12-36 ay arasında değişebilir.

Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri: Kar amacı gütmeyen spor etkinliklerine en az 12 farklı program ülkesinden sporla ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir.

Küçük İşbirliği Ortaklıkları: Spor ve fiziksel aktiviteyle ilgili yerel, ulusal düzeydeki kamu kurumları, spor kuruluşları, sporla ilgili kurumlar ve eğitim kurumlarını da içerisine alan farklı kurum ve kuruluşlar arasında yenilikçi uygulamaların kurulmasına, uygulanmasına ve transfer edilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için “Projeler” bölümüne bakınız.


Not: Yukarıda sunulan bilgi notu, Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı‘nın web sitelerinden alınmıştır. Tam metin için lütfen buraya tıklayınız. Türkçe dilinde daha fazla bilgi için, lütfen Türk Ulusal Ajansı‘nın web sitesini ziyaret ediniz.